نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی - مدیر امور آموزش

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار ژنتیک مولکولی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

5 دانشیار بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

6 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

یکی از ترکیب­ های مهم گیاهان دارویی اسانس­ ها هستند که دارای اثرات بیولوژیکی فراوانی می ­باشند و استفاده از این ترکیبات طبیعی در کنترل آفات و بیماری‎های گیاهی، یکی از راهکارهای کاهش مخاطرات زیست محیطی است. در این آزمایش، اثر بازدارندگی غلظت­ های مختلف اسانس گیاه دارویی پونه (Mentha pulegium L) متعلق به تیره نعناعیان که از جمله گیاهان دارویی مهم، پرمصرف و اقتصادی ایران است، علیه رشد قارچ ­های بیماری­زای گیاهی Fusarium equiseti، Fusarium cerealis، Fusarium graminearum، Fusarium oxysporum f.sp. lentis، Fusarium proliferatum، Aspergillus niger، Botrytis cinerea و  Sclerotinia sclerotiorum بررسی گردید. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، اسانس استخراج شده با دستگاه کلونجر در غلظت­های 0.02، 0.05، 0.1، 0.2، 0.4، 0.6، 0.8، 1، 1.5، 2 و 2.5 میلی­لیتر بر لیتر محیط کشت PDA مورد استفاده قرار گرفت و محیط کشت بدون اسانس به­عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اسانس گیاه پونه تأثیر معنی‌داری در بازدارندگی از رشد قارچ­ های بیماری­زا دارد و با افزایش غلظت، اثر بازدارندگی به طور معنی‌داری افزایش می­ یابد، به طوری‌ که بیشترین اثر بازدارندگی (IP) از رشد قارچ­ ها در غلظت­ های 2.5، 2، 1.5، 1، 0.8 و 0.6 میلی‌لیتر اسانس بر لیتر محیط کشت مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها