نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی- دانشکده کشاورزی- واحد ساوه- دانشگاه آزاد اسلامی- ساوه- ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

شناخت گیاهان یک منطقه و خواص دارویی آن­ها، برای شناخت تنوع زیستی، استفاده از گیاهان، سلامتی انسان و پیشرفت داروسازی اهمیت دارد. شمال بخش مرکزی ساوه منطقه ­ای کوهستانی است. شناسایی گونه های گیاهی این منطقه در سال­های 1394 و1395)، با جمع ­آوری نمونه، تهیه عکس و فیلم و مقایسه مشخصات گیاه با فلور ایران و در برخی موارد با کلیدهای شناسایی مربوطه و خواص دارویی با استفاده از منابع مختلف شامل مقاله و کتاب مشخص شد. تیره میخک با جنس­ها و گونه­ های متعدد یکی از تیره ­های مورد توجه در شمال بخش مرکزی ساوه بود. از این تیره، 13 جنس با 19 گونه شناسایی شد که دو گونه آن با داده ­های موجود در حد جنس شناسایی شد. اکثر گونه ­های شناسایی شده تاکنون از استان مرکزی و به و به ویژه این منطقه گزارش نشده­اند. برخی از گونه­ های میخک در این منطقه، دارای خواص دارویی شناخته شده بودند ولی خواص برخی دیگر مثل میخک فری، اکثر سیلن­ها، دانه مرغ دو شاخه، مرواریدی تالشی، چاچار دانه سفید، غشایی سنگ شکن، هولوستیوم و چند گونه که در حد جنس شناسایی شدند، هیچ خاصیت دارویی تعریف نشده است. نتایج نشان داد که شرایط منطقه برای رشد برخی گیاهان دارویی و خوراکی مناسب بوده و پژوهش روی خواص دارویی و خوراکی این گونه ­ها که به فراوانی در منطقه رویش دارند، ضروری، می ­باشد.

کلیدواژه‌ها