بررسی اثر متیل جاسمونات و نانوذرات اکسید روی و آهن بر زیست‌مانی کالوس گیاه دارویی زرشک بی‌دانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات – دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند.

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی- دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده:
به منظور بررسی زیست ­مانی کالوس های زرشک بی­دانه، آزمایشی در مهرماه 1396 در دانشکده کشاورزی بیرجند انجام شد. کالوس ها به مدت هشت هفته بر روی محیط کشت MS/2 حاوی ترکیبات هورمونی (TDZ - BAP) و متیل جاسمونات،  نانوذرات اکسید آهن و روی در غلظت­های مختلف قرار گرفتند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار اجرا و صفات مورد بررسی شامل وزن ­تر، وزن­ خشک، درصد زیست­مانی، سطح کالوس، درصد رطوبت جرمی و od بودند. نتایج نشان داد، تیمار (TDZ  و نانو اکسید روی PPM 100) دارای بیشترین وزن­تر بود. نتایج مقایسات متعامد تیمار­های حاوی BAP و TDZ نشان داد، بیشترین درصد زیست­ مانی در تیمار ( BAP و نانو اکسید روی PPM 75) مشاهده شد. مقایسات متعامد بین تیمار­های حاوی نانو ذرات اکسید (آهن ، روی) و تیمار­های حاوی متیل جاسمونات نشان­ دهنده­ برتری تیمارهای نانو اکسید روی (100 PPM) نسبت به سایر تیمار­ها بود. نتایج نشان دهنده اثر مثبت  نانو ذرات اکسید روی بر اقزایش زیست مانی کالوس ­های زرشک بی­دانه بود.

کلیدواژه‌ها