نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جهرم

2 دانشگاه تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی میزان پراکسید هیدروژن، پرولین، مالون دی­ آلدئید و فعالیت آنزیم­ های آنتی­ اکسیدان دو گیاه دارویی شوید و گشنیز تحت تنش شوری در گلخانه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت از سه سطح تنش شوری شامل شاهد (بدون تنش)،60 و 120 میلی ­مولار نمک کلرید سدیم و دو گیاه دارویی شوید و گشنیز بود. صفات مورد ارزیابی شامل غلظت پراکسید هیدروژن، مالون دی­آلدئید، پرولین و فعالیت آنزیم­ های آنتی ­اکسیدان سوپراکسید دیسمیوتاز، کاتالاز و گایاکول پراکسیداز بود. نتایج به ­دست آمده نشان دهنده اثرات افزاینده تنش شوری بر میزان پراکسید هیدروژن، مالون دی ­آلدئید و پرولین بود. به نحوی که با افزایش شدت تنش شوری غلظت آنها به میزان قابل ملاحظه ­ای در هر دو گیاه دارویی افزایش یافت. میزان این افزایش در ریشه­ها و در گیاه شوید بیشتر بود که حاکی از حساسیت بالاتر این گیاه به تنش شوری می ­باشد. همچنین تنش شوری موجب افزایش فعالیت آنزیم ­های آنتی­ اکسیدان گردید. فعالیت هر سه آنزیم مورد ارزیابی در ریشه بالاتر از اندام هوایی بود. در گیاه شوید فعالیت آنزیم کاتالاز به مراتب بالاتر از گشنیز بود. با این حال دو گیاه مورد ارزیابی به لحاظ سطح فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسمیوتاز و پراکسیداز  تفاوت چندانی را با یکدیگر نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها