بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از اکوتیپ های گیاه دارویی چویل با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت واصلاح نباتات-دانشگاه یاسوج

2 گروه زراعت واصلاح نباتات-دانشگاه یاسوج.

چکیده

گیاه چویل یکی از گیاهان دارویی مهم است و با اینکه توده­های مختلفی از آن در ایران وجود دارد ولی گزارشی از بررسی تنوع ژنتیکی آن موجود نیست. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی 8 اکوتیپ چویل، از نشانگرهای مولکولی استفاده گردید. پس از تهیه اکوتیپ­ها از رویشگاه­ها و شرکت پاکان بذر اصفهان، استخراجDNA  انجام و سپس واکنش زنجیره­ای پلیمراز با استفاده از 12 آغازگر ISSR انجام شده و داده­های مولکولی بدست آمده تجزیه و تحلیل شدند. واکنش زنجیره­ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای مورد استفاده باندهایی تولید کرد که میزان چندشکلی آنها بین 23 تا 100 درصد متغیر بود. آغازگرهای F6, F8, F9 و F11 بیشترین و آغازگر F10 کمترین درصد چندشکلی را نشان دادند. همچنین بالاترین مقدار PIC برای آغازگرهای F6 و F11 بدست آمد. متوسط شاخص شانون در این مطالعه 38/0 بود که کمترین آن مربوط به آغازگر F10 و بالاترین آن متعلق به آغازگر F11 بود. تجزیه خوشه­ای داده­های مولکولی، 8 اکوتیپ را به چهار گروه متفاوت تقسیم کرد. بیشترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ­های زردکوه و گایونه و کمترین تشابه ژنتیکی بین اکوتیپ­های وزگ و آب نهر مشاهده شد. به نظر می­رسد مهاجرت اکوتیپ­ها بین چهار استان همجوار چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و اصفهان صورت گرفته است. تحقیق حاضر نشان داد که نشانگر ISSR برای بررسی تنوع ژنتیکی چویل مناسب است.

کلیدواژه‌ها