شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن سیتوکروم p450 از آویشن باغی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

تیمول یکی از پرکاربردترین متابولیت ثانویه درگیاه آویشن (Thymus vulgaris L.) بعنوان دارو می‏باشد. یکی از ژن هایکلیدی که در سنتز آن نقش دارد ژن سیتوکرومp450 است. به منظور جداسازی و همسانه سازی آن ابتدا استخراج RNA  انجام شد و پس از ساخت cDNA با استفاده از آغازگرهای طراحی شده از مناطق حفاظت شده در حضور آنزیم HF که خاصیت ′ 3 به ′5 اگزونوکلئازی دارد عمل تکثیر صورت گرفت. در مرحله اول، همسانه سازی به روش T/A  کلونینگ در پلاسمید pTG19 صورت گرفت. انتخاب نوترکیب ها از طریق سیستم PCR کلونی و هضم آنزیمی با BamHI انجام شد. قطعات همسانه شده برای تایید نهایی توالی یابی شدند. به منظور همسانه سازی در وکتور بیانی pBI121GUS-9  قطعه برش خورده با آنزیم BamHI در سایت همولوگ در وکتور pBI121GUS-9تحت پروموتر 35s و خاتمه دهنده Nos همسانه شد. تایید کلونی‏های نوترکیب با PCR کلونی و هضم آنزیمی انجام شد. وکتور نوترکیب گیاهی طراحی شده میتواند جهت پژوهش‏های بعدی به منظور فرا بیان تیمول مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها