بررسی اثر ضد باکتری برخی از اسانس های گیاهی بر . Pseudomonas syringae pv. Syringae و Rathayibacter tritici در محیط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری، ایران

2 پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

امروزه از روش­های نوین در جهت کنترل آفات و بیماری­های گیاهی به ویژه برای تولید محصولات ارگانیک، استفاده از مواد و ترکیبات طبیعی با منشاء میکروبی و گیاهی است. در این مطالعه اثر ضد باکتری نه اسانس گیاه سازیل، داتوره، زوفا، زربین، خون فام، سرخدار، شمشاد، همیشک و خاس با غلظت­های مختلف (5/12 درصد، 25 درصد، 50 درصد و 100 درصد اسانس خالص)  بر روی سه باکتری Pseudomonas syringae pv. Syringae عامل بیماری شانکر درختان میوه هسته دار، Rathayibacter tritici عامل خوشه صمغی گندم و E.coli به روش دیسک دیفیوژن در قالب طرح فاکتوریل کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات موجود در اسانس با استفاده از کروماتوگرافی گازی متصل به شناساگر طیف نگار جرمی (GC-MS) شناسایی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع گونه گیاهی، غلظت اسانس، نوع باکتری و اثرات دوگانه و سه گانه در سطح یک درصد معنی دار است. نتایج نشان داد که بیشترین اثر ضدباکتری مربوط به هاله بازدارنده اسانس سازیل با میانگین 3/13 میلی­متر برای  E.coli می باشد. بخشی از اسانس سازیل توسط  GC-MSمورد آزمایش قرار گرفته و 14 ترکیب شناسایی شد. بیشترین و کمترین میزان ترکیبات ضد باکتری به ترتیب مربوط به Menthol (41%)، Menthone  (12%) و Pulegone (8%) می­باشد. با توجه به نتایج، اسانس گیاه سازیل می­تواند به عنوان یک سم بیولوژیک برای کنترل بیماری­های گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها