نویسنده

پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان-زنجان -ایران

چکیده

به منظور بررسی ترکیبات اسانس پیکرۀ گیاه Achillea wilhelmsii C. Koch در شرایط رویشگاههای طبیعی زنجان نمونه های پیکرۀ رویشی گیاه در تیر ماه سال 1398 در مرحلۀ تمام گل جمع آوری و پس از خشک شدن در شرایط سایه اتاق به شکل مخلوط همگن پودر شده و اسانس آن به روش تقطیر با آب استخراج و توسط سولفیت سدیم انهدرید آبگیری گردید. سپس اجزاء تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی مورد شناسایی و اندازه­گیری مقدار اجزاء قرار گرفت. نتایج حاصل بیان داشت که اسانس حاصل از پیکرۀ رویشی خشک گیاه دارای رنگ زرد با بازده 89/0 درصد بود، نتایج GC-MS نشان داد که اسانس این گیاه در منطقه مورد نظر ازترکیب 106 ماده تشکیل شده است که 15 ترکیب نماینده 64/54 درصد کل اسانس بودند، مهمترین ترکیبات اصلی شناسایی شده در اسانس عبارت از: آلفا- توجن (21/2%)کامفن (38/2%)، سابینین (53/0%)، 1و8-سینئول (اکالیپتول) (71/5%)، تریپینین4-ال (55/2%)، نونانال (25/4%)، کامفور (87/9%)، (+)2بورنانون (59/5%)، اندوبورنئول (05/4%)، آلفاتریپنول (46/2%)، روزفوران (52/3%)، کاریوفیلین (64/0%)، آلفافرانسن (83/1%)، تریپینولن (44/3%) و کاریوفیلن­اکسید (62/5%) بودند.

کلیدواژه‌ها