نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه، ایران.

2 بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

چکیده

آوندول ((Smyrnium Cordifolium یکی از پرارزش­ترین گیاهان دارویی بوده و مصرف آن در جهان سابقه طولانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تنظیم­کننده­های رشد بر باززایی اندام­های مختلف آوندول در شرایط درون­شیشه­ای بود.این مطالعه در شرایط آزمایشگاه کشت­بافت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. به منظور القای پینه، فاکتورهای ریزنمونه (ساقه، برگ)، تنظیم­کننده‏های رشد 2,4-D (0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌گرم در لیتر) وBA ، (صفر، 25/0، 5/0و 1، میلی‌گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفت. 6 هفته پس از کاشت صفات رنگ کالوس، سرعت کالوس­زایی، درصد کالوس­زایی، قطرکالوس و وزن تر کالوس ثبت شد. نتایج نشان داد بیش­ترین سرعت کالوس­زایی در ترکیب هورمونی 2 میلی­گرم در لیتر 2,4-D به تنهایی، بیش­ترین درصد کالوس­زایی ریزنمونه­ها در ترکیب 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر  2,4-Dبه تنهایی و 5/0 میلی­گرم در لیتر 2,4-D و 25/0 میلی‌گرم در لیتر BA در ریزنمونه ساقه حاصل شد.
جهت باززایی مستقیم، ریزنمونه­ها (ساقه،برگ) بر روی محیط­کشت MS حاوی تنظیم­کننده­های رشد  BA (25/0، 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر) و IBA (صفر، 25/0، 5/0) کشت شدند. 6 هفته پس از کاشت ریزنمونه کالوس­زایی انجام دادند و گیاه وارد باززایی نشد. نتایج آزمایش دوم نشان داد که  بیش­ترین سرعت کالوس­زایی و قطر کالوس در ترکیب هورمونی 5/0 میلی­گرم در لیتر BA به تنهایی حاصل شد. بیشترین درصد کالوس­زایی در دو ترکیب هورمونی 5/0 میلی­گرم در لیتر BA به تنهایی و 1 میلی­گرم در لیتر BA با 25/0 میلی­گرم در لیتر  IBAمشاهده شد. بیشترین وزن­تر کالوس در ترکیب هورمونی 1 میلی­گرم BA به تنهایی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها