دوره و شماره: دوره 7، دوم، بهمن 1400 
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس

صفحه 36-46

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی


بررسی مولکولی ژن های منتخب‌ دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در دو اکوتیپ زیرۀ سبز

صفحه 143-154

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی


مطالعۀ بیوانفورماتیکی ژن های منتخب دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در زیرۀ سبز

صفحه 169-182

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی