مقاله پژوهشی
اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین های محلول در گیاه آویشن <i>(Thymus vulgaris L.)</i>
اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین های محلول در گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.)

کیوان آقائی؛ فاطمه احمدخانی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701838

چکیده
  آویشن یکی از گیاهان دارویی مهم است که هم بصورت طبیعی در بخش های زیادی از مراتع ایران می روید و هم بصورت وسیعی در ایران و جهان کشت می شود. با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و میزان کم ...  بیشتر
اثر تنظیم‌ کننده‌های رشد بر باز‌زایی اندام‌های مختلف آوندول <i> (Smyrnium Cordifolium) </i> در شرایط درون شیشه ای
اثر تنظیم‌ کننده‌های رشد بر باز‌زایی اندام‌های مختلف آوندول (Smyrnium Cordifolium) در شرایط درون شیشه ای

آزاده رجبی امیرآبادی؛ محمد گردکانه

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 8-18

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701839

چکیده
  آوندول ((Smyrnium Cordifolium یکی از پرارزش­ترین گیاهان دارویی بوده و مصرف آن در جهان سابقه طولانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تنظیم­کننده­های رشد بر باززایی اندام­های مختلف آوندول در شرایط درون­شیشه­ای ...  بیشتر
اثر نانوزئولیت بر خواص مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی.
اثر نانوزئولیت بر خواص مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل محمدی.

مجتبی محمودی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 19-35

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701840

چکیده
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر رشد رویشی و خصوصیات فیزیولوژیکی گل محمدی، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل با 12 تیمار (سه سطح نانوزئولیت و چهار تیمار رطوبتی) در سه تکرار در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی ...  بیشتر
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس.
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس.

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 36-46

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701841

چکیده
  متاورس به عنوان مفهومی جدید، در پی خلق زیستی مجازی برای بشر بوده، همانند زیست واقعی اهداف مختلف تجاری، سرگرمی، علمی، سیاسی و غیره را دنبال می‌کند. اگرچه سازوکار این پدیده هنوز به خوبی شناسایی یا مستقر ...  بیشتر
بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه
بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه

علیرضا نژادمحمد نامقی؛ سعید جاهدی پور؛ زهرا قلی زاده

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 47-53

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701842

چکیده
  متابولیت های ثانویه موادی هستند که دربعضی از گیاهان و درمرحله رویشی خاصی ازرویش وجود دارند. آلکالوئید ها (مورفین، کدئین، آتروپین)، ترپنوئیدها، فلاوونوئیدها، رنگریزه هاو تانن ها از جمله مهم ترین این ...  بیشتر
برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه <i>Salicornia persica</i> تحت تنش شوری
برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه Salicornia persica تحت تنش شوری

مریم بواشه؛ مهسا السادات خرسندی مقدم؛ سعیده قیاسوند

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 54-60

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701843

چکیده
  در اکثر مناطق دنیا تنش شوری عمده ترین تنشی است که از طریق کاهش پتانسیل اسمزی و اختلال در جذب آب و برخی از عناصر غذایی رشد و عملکرد گیاه زراعی را محدود میکند. گیاه Salicornia Persica گیاهی هالوفیت، یکساله ومقاوم ...  بیشتر
تاثیر عصاره‏های آویشن <i> (Thymus vulgaris)</i>، رزماری <i>(Rosmarinus officinalis)</i> و نیترات نقره بر ویژگی‏های کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلونا
تاثیر عصاره‏های آویشن (Thymus vulgaris)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و نیترات نقره بر ویژگی‏های کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلونا

فائزه امینی فر؛ سودابه نورزاد؛ سکینه سعیدی‏سار

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 61-73

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701844

چکیده
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻞ‏ﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﻜﺎری اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‏ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ...  بیشتر
گیاهان دارویی و نقش آنها در بیوتکنولوژی و یافتن درمان های جایگزین.
گیاهان دارویی و نقش آنها در بیوتکنولوژی و یافتن درمان های جایگزین.

مریم رحیمی؛ نگین طهماسبی؛ مهتا شلیلیان؛ مهسا احمدی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 74-97

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701845

چکیده
  تنوع زیستی با کمک به معیشت و توسعه انسان نقشی اصلی، دررفاه جمعیت جهانی ایفا میکند. طبق گزارش های WHO، حدود 80 درصد جمعیت جهان هنوز به داروهای گیاهی متکی اند. امروزه اکثرداروها وجود خودرامدیون گیاهان دارویی ...  بیشتر
واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس.
واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس.

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 98-105

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701846

چکیده
  استفاده از تکنیک‌های اصلاحی در اصلاح گیاهان دارویی و زراعی و بهبود کمیت و کیفیت مواد مؤثره موجود در آن‌ها برای تولید گیاهان پربازده امری ضروری است. از عوامل مؤثر بر تولید کالوس و باززایی می‌توان به ...  بیشتر
اثر تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر ترکیبات عصاره گیاه آویشن ایرانی <i> (Thymus persicus)</i>.
اثر تنش فلزات سنگین کادمیوم و نیکل بر ترکیبات عصاره گیاه آویشن ایرانی (Thymus persicus).

کیوان آقائی؛ زهرا مصطفوی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 106-111

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701847

چکیده
  گیاه آویشن یکی از گیاهان دارویی پرمصرف در ایران است که گونه Thymus persicus یا آویشن ایرانی بعنوان یکی از گونه های اندمیک در استان زنجان در مناطق آلوده به فلزات سنگین ازجمله نیکل و کادمیوم یافت می شود. به منظور ...  بیشتر
بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای.
بررسی اثر برخی ایلیسیتورها و پیش‌سازهای متابولیتی بر فعالیت آنزیمی کالوس دو گونه سرخدار در شرایط درون شیشه‌ای.

مژده باقری نسب؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ علیرضا صادقی پور

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 112-136

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701945

چکیده
  سرخدار به دلیل داشتن ترکیب ارزشمند پاکلی‌تاکسل از ارزش دارویی بالایی برخوردار است؛ با این وجود، رشدکند این گیاه و مقادیر بسیار پایین این ترکیب دارویی و خطر انقراض گیاه، استخراج تاکسل از گیاه هزینه بردار ...  بیشتر
اثرات باکتری‌کشی نانوذرات نقره بیوسنتزی از یک گیاه دارویی علیه یک باکتری مقاوم به چند دارو اسینتو‌باکتر بومانی <i>(Acinetobacter baumannii)</i>.
اثرات باکتری‌کشی نانوذرات نقره بیوسنتزی از یک گیاه دارویی علیه یک باکتری مقاوم به چند دارو اسینتو‌باکتر بومانی (Acinetobacter baumannii).

اعظم چهاردولی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 137-142

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702219

چکیده
  سویه‌های باکتریایی مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها باعث عفونت‌های جدی می‌شوند که می­تواند منجر به افزایش میزان مرگ‌ومیر، بستری طولانی مدت در بیمارستان و خسارات مالی شود. یافتن عوامل باکتری‌کش جدید علیه ...  بیشتر
بررسی مولکولی ژن های منتخب‌ دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در دو اکوتیپ زیرۀ سبز
بررسی مولکولی ژن های منتخب‌ دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در دو اکوتیپ زیرۀ سبز

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 143-154

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702220

چکیده
  مادۀ موثره یا متابولیت‌های ثانویه در گیاهان دارویی به طور منظم در پاسخ به تنش‌های زنده و غیر زنده ساخته شده و توانایی گیاهان را برای سازگاری در طول رشد و نمو تعیین می‌کنند. جهت افزایش کمی و کیفی مادۀ ...  بیشتر
بررسی اثرات هم افزایی ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه <i>(Melissa officinalis)</i> و نانوذره گرافن بر رده سلول سرطانی .Hela
بررسی اثرات هم افزایی ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) و نانوذره گرافن بر رده سلول سرطانی .Hela

مرسده برارپور؛ مهیار گرامی؛ مهدی عارف راد؛ علی پاکدین پاریزی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 155-163

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702222

چکیده
  سرطان یکی از مسائل مهمی است که سلامت عمومی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آنها یک راهکار جایگزین برای جلوگیری و درمان سرطان می‌باشد. در تحقیق حاضر اثرات ...  بیشتر
فرمولاسیون زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه سیاه‌دانه دشتی با قابلیت زیست فعالی در برابر کلبسیلا پنومونیه <i>(Klebsiella pneumonia)</i>.
فرمولاسیون زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره برگ گیاه سیاه‌دانه دشتی با قابلیت زیست فعالی در برابر کلبسیلا پنومونیه (Klebsiella pneumonia).

اعظم چهاردولی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 164-168

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702225

چکیده
  فرمولاسیون نانوذرات با واسطه عصاره گیاهان دارویی نسبت به روش های مرسوم، روشی مقرون به صرفه، سازگار با محیط زیست، پایدار و سریعتر می باشد. این نانوذرات، به‌ویژه نانوذرات نقره تشکیل شده از عصاره‌های ...  بیشتر
مطالعۀ بیوانفورماتیکی ژن های منتخب دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در زیرۀ سبز
مطالعۀ بیوانفورماتیکی ژن های منتخب دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در زیرۀ سبز

فرشته لطفی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ علی ایزدی دربندی؛ حسین رامشینی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، صفحه 169-182

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.702226

چکیده
  زیرۀ سبز گیاهی یکساله و علفی و متعلق به خانواده جعفری یا چتریان[1] است .در تحقیق حاضر پنج ژن منتخب موثر در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها که با روش NGS در زیره سبز شناسایی شده و بیشترین تغییر بیانی را داشتند مورد ...  بیشتر