نویسندگان

1 دانش‏آموخته گروه کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‏ای، تهران، ایران

2 مدرس گروه کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه‏ای، تهران، ایران

چکیده

اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮔﻞ‏ﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه، ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻠﻜﺎری اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‏ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻞ ﺑﺮﻳﺪه رز و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن‏ها ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎیی ﻣﺜل نیترات ﻧﻘﺮه اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره‏های گیاهی آویشن (Thymus vulgaris) و رزماری (Rosmarinus officinalis) و نیترات نقره در غلظت‏های (3 و 5 پی‏پی‏ام) و آب مقطر به عنوان شاهد روی عمر گلجایی گل شاخه بریده رز رقم ایلونا انجام شد. آزمایش تحت شرایط دمای 2±20 درجه سانتی‏گراد، رطوبت نسبی 55-50 درصد، شدت نور سفید 12 میکرومول در مترمربع در ثانیه و 12 ساعت در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار برای اندازه‏گیری صفات عمر گلجایی، وزن تر، وزن خشک، میزان کلروفیل a، b و کل و کارتنوئید برگ و ساقه، میزان فنول کل، فلاونوئید کل و آنتوسیانین گلبرگ صورت گرفت. نتایج نشان داد، به طور کلی عصاره آویشن، رزماری و نیترات نقره به کار رفته در این پژوهش، سبب بهبود عمرگلجایی گل بریدنی رز شدند. بیشترین میزان وزن تر و عمر گلجایی در تیمار نیترات نقره در سطح (3 پی‏پی‏ام) مشاهده شد، طوری که عمر گلجایی را در مقایسه با شاهد حدودا 13 روز افزایش داد. کمترین میزان وزن تر و عمرگلجایی متعلق به تیمار شاهد بود. با توجه ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻔﺎت اﻧﺪازه‏ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از عصاره آویشن و رزماری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ نیترات ﻧﻘﺮه و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ نیترات ﻧﻘﺮه، ﻣﯽ‏ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از عصاره‏های رزماری با غلظت 3 پی‏پی‏ام را برای افزایش عمر گلجایی و کیفیت گل‏های رز ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد.

کلیدواژه‌ها