نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا، ساری، ایران

2 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، ساری، ایران

چکیده

سرطان یکی از مسائل مهمی است که سلامت عمومی در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبات موثره آنها یک راهکار جایگزین برای جلوگیری و درمان سرطان می‌باشد. در تحقیق حاضر اثرات هم‌افزایی عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه و نانوذره گرافن بر سلول‌های سرطانی دهانه رحم مورد بررسی قرار گرفت. از عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه، رقت‌های 100 و 200 میکروگرم در میلی‌لیتر ترکیبات فنولی کل معادل اسید گالیک تهیه شد. تاثیر این غلظت‌های عصاره در ترکیب با نانوذره گرافن (0، 50، 100 و 200 میکروگرم در میلی‌لیتر) بر زنده مانی سلول‌های سرطانی Hela با استفاده از آزمون MTT ارزیابی شد. بر اساس نتایج بدست آمده تیمار با عصاره گیاه بادرنجبویه تاثیر معنی داری بر کاهش زنده مانی سلول‌های سرطانی داشت(p<0.05). افزودن نانوذره گرافن به عصاره گیاه تنها در غلظت 200 میکروگرم در میلی‌لیتر سبب کاهش قابل توجه سلول‌ها در هر دو غلظت مورد بررسی عصاره نسبت به تیمار عدم حضور نانوذره گردید. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده عصاره هیدروالکلی نرمال شده بر اساس محتوای کل ترکیبات فنولی گیاه بادرنجبویه قادر به جلوگیری از رشد سلول‌های Hela می‌باشد. از طرفی اثرات هم‌افزایی ضدسلولی در تیمار عصاره گیاه و نانوذره مشاهده شد که می‌تواند راهکاری جهت افزایش کارایی گیاهان دارویی برای مقابله با سلول‌های سرطانی باشد.

کلیدواژه‌ها