مطالعۀ بیوانفورماتیکی ژن های منتخب دخیل در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در زیرۀ سبز

نویسندگان

1 دانشجوی سابق بیوتکنولوژی کشاورزی

2 دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشکدگان ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت

چکیده

زیرۀ سبز گیاهی یکساله و علفی و متعلق به خانواده جعفری یا چتریان[1] است .در تحقیق حاضر پنج ژن منتخب موثر در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها که با روش NGS در زیره سبز شناسایی شده و بیشترین تغییر بیانی را داشتند مورد مطالعه بیوانفورماتیکی قرارگرفت. از این میان، دو قطعه ژنی DN32640 و DN1196 که دارای بیشترین فاصله تکاملی و از دو خانواده مختلف بودند، جهت شناسایی بیشتر، مورد بررسی قرارگرفتند. توالی DN1196 از خانواده GT6، یک گلیکوزیل ترانسفراز در مسیر بیوسنتز ترکیبات فنلی، و توالی DN32640 از خانواده BHLH، یک فاکتور رونویسی در مسیر بیوسنتز آنتوسیانین می‌باشد. پروتئین کد شدۀ توالی DN1196، با شباهت بیش از 85 درصدی با پروتئینی از گیاه هویج، در مرحلۀ پایانی سنتز فلاونول، با انتقال یک مولکول گلوکز، آن را گلیکوزیله می‌کند. در این فرایند دو پروتئین فاکتور رونویسی با این پروتئین در تعامل می‌باشند. ساختار ثانویه پیش‌بینی شده محصول این ژن، منطبق با توالی پروتئینی هویج مشخص شد. پروتئین کد شدۀ توالی DN32640، با شباهت بیش از 90 درصدی با پروتئین هویج، یک فاکتور رونویسی از خانواده BHLH و جزیی از کمپلکس MBW است. این فاکتور رونویسی در تنظیم مراحل پایانی مسیر منتهی به بیوسنتز آنتوسیانین‌ها و تانن‌ها دخالت دارد. ساختار ثانویه محصول این ژن نیز بر اساس توالی پروتئینی شناسایی شده هویج مشخص شد. با توجه به اهمیت این دو ژن و برهمکنش محصول آن‌ها با سایر پروتئین‌ها می‌توان از آن دو در دست‌ورزی‌های ژنتیکی جهت تولید بیشتر ترکیبات فنلی خصوصا آنتوسیانین در زیرۀ سبز استفاده نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها