کلیدواژه‌ها = محیط کشت MS
بررسی اثر متیل جاسمونات و نانوذرات اکسید روی و آهن بر زیست‌مانی کالوس گیاه دارویی زرشک بی‌دانه

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 46-57

زهرا مزگی نژاد؛ محمدقادر قادری؛ زهره علیزاده؛ علی ایزانلو


اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 14-22

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی