کلیدواژه‌ها = قارچ میکوریزا
اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش کم آبی

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 39-52

سینا سیاوش مقدم؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده؛ سمیرا مرادزاده؛ مصطفی حسنلو