همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (<i>Cathrantus roseus</i> ) تحت تاثیر تنش خشکی
همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (Cathrantus roseus ) تحت تاثیر تنش خشکی

وحیده نگهبان؛ علی اکبر کریمیان؛ فیروزه فیاض

دوره 6، اول ، شهریور 1399، ، صفحه 14-25

چکیده
  گیاه پروانش گیاهی چند ساله و دارویی از تیره خرزهره است.یکی از روش­های بهبود شرایط رویشی در مناطق خشک و بیابانی بررسی همزیستی ریشه گیاهان با قارچ میکوریزا می باشد. به همین منظور تحقیق حاضر بصورت فاکتوریل ...  بیشتر
ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی
ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی

نویده رفعت؛ مهرداد یارنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ امیرمحمد دانشیان مقدم

دوره 4، شماره دوم ، اسفند 1397، ، صفحه 31-45

چکیده
  این بررسی با هدف مطالعه تاثیر سطوح آبیاری (آبیاری پس از 70، 110 و 150 میلی­متر تبخیر از تشتک)، سطوح کود فسفره (عدم کاربرد کود فسفره و کاربرد 25 و 50 درصد دز توصیه شده) و گونه­های مختلف قارچ­های میکوریزا (عدم ...  بیشتر