کلیدواژه‌ها = میکوریزا
همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (Cathrantus roseus ) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 14-25

وحیده نگهبان؛ علی اکبر کریمیان؛ فیروزه فیاض


ارزیابی گونه های مختلف قارچ میکوریزا در سطوح مختلف کود فسفره بر برخی صفات فیزیولوژیک سرخارگل در شرایط کم‎آبی

دوره 4، شماره دوم، اسفند 1397، صفحه 31-45

نویده رفعت؛ مهرداد یارنیا؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ امیرمحمد دانشیان مقدم