کلیدواژه‌ها = تعداد برگ
برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه Salicornia persica تحت تنش شوری

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 54-60

مریم بواشه؛ مهسا السادات خرسندی مقدم؛ سعیده قیاسوند