برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه Salicornia persica تحت تنش شوری

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد زیست شناسی

2 کارشناسی ارشد زیست شناسی

3 ستادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه دانشگاه ملایر

چکیده

در اکثر مناطق دنیا تنش شوری عمده ترین تنشی است که از طریق کاهش پتانسیل اسمزی و اختلال در جذب آب و برخی از عناصر غذایی رشد و عملکرد گیاه زراعی را محدود میکند. گیاه Salicornia Persica گیاهی هالوفیت، یکساله ومقاوم به شوری است. آسکوربیک اسید می تواند از طریق تحریک فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، مقاومت گیاهان را نسبت به تنش افزایش دهد. به منظور ارزیابی تأثیر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید ( 0 و 2/0میلی مولار) بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سالیکورنیا پرسیکا، تحت شرایط تنش شوری (0، 300 و ppm600) آزمایشی در سـال 1399در گلخانـه تحقیقـاتی دانشگاه ملایر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی به اجرا درآمد. نتایج نشان داد تنش شوری سبب کاهش میزان رنگیزه های فتوسنزی شد. میزان پرولین در شوری ppm 300 افزایش یافت و در شوری ppm 600 کاهش یافت.  در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که محلول پاشی سالیکورنیا پرسیکا با آسکوربیک اسید، موجـب بهبـود رشد و افزایش تحمل این گیاه در برابر تنش شوری گردید و سبب بهبود اثرات ناشی از شوری شد.

کلیدواژه‌ها