کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 36-46

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی


بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 47-53

علیرضا نژادمحمد نامقی؛ سعید جاهدی پور؛ زهرا قلی زاده


گیاهان دارویی و نقش آنها در بیوتکنولوژی و یافتن درمان های جایگزین

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 74-97

مریم رحیمی؛ نگین طهماسبی؛ مهتا شلیلیان؛ مهسا احمدی


واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 98-105

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره


بررسی تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف گیاه چوغان .Salsola tragus L

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 54-60

نگار منیری راد؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف گیاه دارویی زنیان با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 22-36

علی سرگزی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ بهمن فاضلی نسب


بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 5-11

سیده نرگس موسوی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ طاهره حسنلو؛ حمید عبداللهی