کلیدواژه‌ها = کشت بافت
مطالعه کالزایی از ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 93-101

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


بهینه سازی جوانه‌زنی بذر و پرآوری گیاه دارویی ختمی (Althea rosea) در شرایط درون شیشه

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 24-41

محمدحسین غزنوی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سید امیر موسوی


کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 37-43

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی


بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان


بررسی تولید کالوس از ریزنمونه‌های مختلف گیاه چوغان .Salsola tragus L

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 54-60

نگار منیری راد؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 10-21

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی


بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 5-11

سیده نرگس موسوی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ طاهره حسنلو؛ حمید عبداللهی