نویسندگان

1 استادیار دانشکده داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 دانشجوی دکتری داروسازی عمومی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

3 استادیار گروه میکروبیولوژی - دانشگاه علوم پزشکی زنجان

4 پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان-زنجان -ایران

چکیده

مقاومت باکتریایی ازجمله معضلات امروز دنیای پزشکی و درمان محسوب می­شود. تلاش­های بسیاری برای یافتن روش­های جایگزین در جریان است که یکی از آنها استفاده از ظرفیت گیاهان بومی هرمنطقه می­باشد. در این مطالعه به منظور بررسی خواص ضدباکتریایی  اسانس پیکرۀ رویشی بومادران بیابانی نمونه های پیکرۀ رویشی گیاه جمع آوری و پس از خشک شدن در شرایط سایه اتاق به شکل مخلوط همگن پودر شده و اسانس آن به روش تقطیر با آب استخراج گردید. سپس اجزاء تشکیل دهنده اسانس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف نگار جرمی مورد شناسایی و اندازه­گیری مقدار اجزاء قرار گرفت. مهمترین ترکیبات موثر با فعالیت آنتی میکروبی این گیاه2-بورنانون(36/12%)، کامفور(87/6%)،3-کارن(35/5%) بودند، خواص ضدمیکروبی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن تعیین و مقایسه گردید، رنج هاله عدم رشد از 9 تا 40 میلی­متر متغیر بود، اسانس  با هاله عدم رشد 40 میلی­متر بیشترین تاثیر را دربرابر استافیلوکوکوس اورئوس حتی درمقایسه با کلیندامایسین داشت هرچند اسانس روی سودوموناس آئروژینوزا تاثیری نداشتند و نتوانستند رشد آن را مهارکنند. بطورکلی اسانس­ها تاثیر بهتری روی باکتری­ گرم مثبت نسبت به باکتری گرم منفی داشتند.