کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Thymus eriocalyx با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 44-54

رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ محسن رجبی


گوناگونی ژنتیکی و ساختار جمعیتی در توده های بن سرخ (Allium jesdianum) غرب کشور با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 55-69

آرمان سلیمی؛ علی عزیزی؛ منصوره توان؛ زهرا کریمی


ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 2، شماره دوم، آذر 1395، صفحه 10-19

کیانوش زنگنه؛ براتعلی فاخری؛ فاطمه اروجی؛ امین افضلی فر؛ محمد امین مخدومی


ارزیابی تنوع ژنتیکی میان جمعیتهای مختلف ترتیزک

دوره 1، شماره دوم، آذر 1394، صفحه 97-111

فائزه السادات مرتضوی مقدم؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ اردشیر قادری


بررسی تنوع ژنتیکی تودههای گزنه استان مازندران با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 45-53

سیدکمال کاظمیتبار؛ مصطفی حقپناه؛ سیدحمیدرضا هاشمی؛ سیدمحمد علوی


بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونههای جنس زعفران موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 55-63

هدی جعفری؛ حمید نجفی زرینی؛ احمد رضا بلندی؛ هادی درزی رامندی