کلیدواژه‌ها = وزن خشک
برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه Salicornia persica تحت تنش شوری

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 54-60

مریم بواشه؛ مهسا السادات خرسندی مقدم؛ سعیده قیاسوند


اثر رژیم کم آبیاری بر شاخص های زیستی دوتوده بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 26-44

مجید جامی الاحمدی؛ علی شهیدی؛ راضیه کلاته بجدی